Jerin sunayen Allah a Musulunci

Daga Wikipedia, Insakulofidiya ta kyauta.
Jump to navigation Jump to search

SUNAYEN ALLAH 99

Walilla'hil sama'ul husna, faduhubiha: (1) Huwallahullaziy la'ilaha illaa huwa (2) Arahma'nu (3) Alrahimu (4) Almaliku (5) Alkuddusu (6) Alsalamu (7) Almuminu (8) Almuhaiminu (9) Al'Azizu (10) AlJabbaru (11) Almutakabbiru (12) Alkhaliku (13) AlBari'u (14) AlMusawiru (15) AlGaffaru (16) AlKahhaaru (17) AlWahhaabu (18) AlRazzaaku (19) AlFattaahu (20) AlAlimu (21) AlKabidhu (22) AlBasidu (23) AlKhafidhu (24) Al Rafi'u (25) AlMu'izzu (26) AlMuzillu (27) AlSami'u (28) AlBasiru (29) AlHakmu (30) Aladalu (31) AlLadifu (32) AlKhabiru (33) AlHalimu (34) AlAzimu (35) AlGafuru (36) AlShakuru (37) AlAliyu (38) AlKabiru (39) AlHafizu (40) AlMukitu (41) AlHasibu (42) AlHalilu (43) AlKarimu (44) AlRakibu (45) Almujibu (46) AlWasiu (47) AlHakimu (48) AlWadudu (49) AlMajidu (50) AlBa'isu (51) AlShahidu (52) AlHakku (53) AlWakilu (54) AlKawiyu (55) AlMatinu (56) AlWaliyu (57) AlHamidu (58) AlMuhsiy (59) AlMubdiy (60) AlMufidu (61) AlMuhyiy (62) AlMumitu (63) AlHayyu (64) Alkayyumu (65) AlWaajidu (66) AlMasjidu (67) AlWahidu (68) AlSamadu (69) AlKadiru (70) AlMuktadiru (71) AlMukaddimu (72) AlMuakhkhiru (73) AlAuwalu (74) AlAkhiru (75) AlZahiru (76) AlBadinu (77) AlWasiy (78) AlMula'aliy (79) AlBarru (80) AlTauwabu (81) AlMu'akimu (82) Al Afuwu (83) Al Raufu (84) Malikul Mulki (85) ZUljalali Wal'Ikrami (86) AlMuksidu (87) AlJaami'u (88) Alganiyu (89) Al Mugniyu (90) AlMani'u (91) Al Dha'ru (92) Al Naafiu (93) Al Nuru (94) Al Hadiy (95) Al Badiu (96) Al Bakiy (97) Al Warisu (98) Alrashidu (99) AlSaburu

(1) Shi ne Allah wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi (2) Mai jin kan muminai da kafirai a duniya (3) Mai jin kan muminai kadai a lahira (4) Mamallaki (5) Tsarkakken sarki (6) Mai amintarwa (7) Amintaccen sarki (8) Mai shaida aikin bayi (9) Mabuwayi (10) Mai gyara bayinsa (11) Mai girman girma (12) Mahaliccin halitta (13) Mahalicci (14) Mai suranta mahaifa (15) Mai gafara (16) Mai rinjaye (17) Mai kyauta (18) Mai azurtawa (19) Mai budawa bayi (20) Masani (21) Mai damkewa (22) Mai shimfida arziki (23) Mai sunkuyarwa (24) Mai daukakawa (25) Mabuwayin sarki (26) Mai kaskantarwa (27) Mai ji (28) Mai gani (29) Mai hukunci (30) Mai adalci (31) Mai tausasawa (32) Masanin halittarsa (33) Mai juriya (34) Mai girman daraja (35) Mai gafartawa bayinsa (36) Sarki abin godewa (37) Madaukaki (38) Mai girman lamari (39) Mai kiyayewa (40) Mai ciyarwa (41) Mai iyakancewa (42) Mai girman girma (43) Mai madaukakin girma (44) Mai tsinkayarwa (45) Mai amsawa (46) Mai yalwatawa (47) Mai hikima (48) Masoyi (49) Mai cikakkiyar siffa (50) Mai aiko Manzanni (51) Mai shaida komai (52) Matabbacin gaskiya (53) Mai isarwa (54) Matabbaci (55) Mai karfi (56) Mai jibintarwa (57) Macancancin yabo (58) Mai iyakancewa (59) Mai bayyanawa (60) Mai komarwa (61) Mai rayawa (62) Mai kashewa (63) Rayayyen Sarki (64) Madawwami (65) Mai bayarwa (66) Mai daukakawa (67) Makadaici (68) Abin nafi da bukata (69) Mai iko (70) Mai iko da komai (71) Mai gabatarwa (72) Mai jinkirtawa (73) Na farko (74) Marashin karshe (75) Mabayyani (76) Boyayye (77) Majibincin lamari (78) Madaukaki (79) Mai kyautatawa (80) Mai karbar tuba (81) Mai ukuba (82) Mai rangame (83) Mai tausasawa (84) Mamallakin mulki (85) Ma'abocin girma da girmame-girmame (86) Mai adalci (87) Mai tara kowa (88) Mawadaci (89) Mai wadatarwa (90) Mai hanawa (91) Mai cutar da mai cutarwa (92) Mai amfanarwa (93) Mai haskakawa (94) Mai shiryawa (95) Makagi (96) Wanzajje (97) Magaaji (98) Mai shiryawa (99) Mai hakuri.